WATER BASE INK


     หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ(water base screen ink) คือหมึกพิมพ์ที่อาศัยน้ำเป็นตัวทำละลายเนื่้อสีและแป้ง       
     พิมพ์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน จะสามารถแบ่งประเภทย่อยออกได้ อีก 4 ประเภทตามลักษณะของแป้ง       
     ที่นำมาใช้ผสมสีดังต่อไปนี้

     - สีจม เหมาะกับการสกรีนเสื้อยืดสีอ่อน
     - สีนูน เหมาะกับงานที่ต้องการจะทำให้ลวดลายมีความหนานูนขึ้นมา เหมือนเป็นสามมิติ
     - สียาง เหมาะกับการนำไปใช้สกรีนเสื้อยืดสีเข้มหรืออ่อนได้เลย โดยไม่ต้องลงพื้นสีขาวก่อน
     - สีลอย เหมาะกับการนำไปสกรีนบนเสื้อยืดสีเข้ม นิยมนำไปสกรีนเป็นพื้นสีขาว เพื่อให้สีเข้มที่
        จะลงตามมีความสวยเด่นชัดมากขึ้น 


     ข้อแนะนำในการใช้งาน
     1.  ควรเลือกหมึกพิมพ์ให้เหมาะกับวัสดุที่ต้องการพิมพ์
     2.  ควรปิดภาชนะที่บรรจุหมึกพิมพ์ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งาน
     3.  ควรเก็บหมึกพิมพ์ในที่ ที่มีอากาศถ่ายเทดี และเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
     4.  ควรทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติในการยึดเกาะของหมึกพิมพ์ทุกครั้งก่อนพิมพ์