OFFSET

หมึกพิมพ์สีออฟเซ็ต

มีทั้งเป็น Vigloss, Vimat, EVA, Polypak, Pecon, Akylac

เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน โดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่น
แม่พิมพ์ เมื่อรับหมึก
 หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพแล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์
ต่อไป
 การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่อง
พิมพ์ 1 สี 2 สี4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น
  ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ทเช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ
พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์  พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ